Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Mirele Abdukić

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

Vijeće III ciklusa studija
Sarajevo, 20. 02. 2018. godine

O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. sci. Abdukić Mirele pod naslovom „Efekti različito programiranih kinezioloških sadržaja i prehrambenih navika na konstituciju kod adolescenata“za srijedu, 28. 02. 2018. godine u 13:00 sati u sali za sjednice Fakulteta.

Komisija za ocjenu podobnosti doktorske disertacije kandidata mr. sci Abdukić Mirele pod naslovom „Efekti različito programiranih kinezioloških sadržaja i prehrambenih navika na konstituciju kod adolescenata“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-96/18 od 31. 01. 2018. godine, u sastavu:

  1. prof. dr. Faris Rašidagić, vanredni profesor, predsjednik i član
  2. prof. dr. Ifet Mahmutović, redovni profesor, mentor i član
  3. prof. dr. Elvir Kazazović, vanredni profesor, komentor i član
  4. prof. dr. Izet Rađo, redovni profesor, član
  5. prof. dr. Safet Kapo, redovni profesor, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.
                            
VIJEĆE  III CIKLUSA STUDIJA