Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. Nedžada Hadžiomerovića

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU 
VETERINARSKI FAKULTET 
Sarajevo, 11. 04. 2019. godine


O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. st. (3) i (4) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. Nedžada Hadžiomerovića, pod naslovom „GLOMERULARNA CIRKULACIJA REPTILSKOG I SISARSKOG TIPA NEFRONA KOD KOKOŠI“ za utorak, 23. 04. 2019. godine u 13:00 sati u Sali za sjednice Veterinarskog fakulteta.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr. Nedžada Hadžiomerovića, pod naslovom „GLOMERULARNA CIRKULACIJA REPTILSKOG I SISARSKOG TIPA NEFRONA KOD KOKOŠI“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-10-86/19 od 27.03.2019. godine, u sastavu:
1.    dr. Amela Katica, redovni profesor, predsjednik,
2.    dr. Rizah Avdić, redovni profesor, mentor, član i  
3.    dr. Faruk Tandir, docent, član, 
•      dr. Nadžida Mlaćo, vanredni profesor, mentor, zamjenik člana.

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog fakulteta.

DEKANAT FAKULTETA