Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Armina Macanovića, MA

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE

KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Evaluacija stanja ekosistemskih servisa i tradicionalnih znanja o biodiverzitetu Federacije Bosne i Hercegovine“, kandidata Armina Macanovića, MA, višeg asistenta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studenta III ciklusa –doktorskog studija Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu: 

  1. Prof. dr. Samir Đug, doktor bioloških nauka, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, uže naučne oblasti „Ekologija“ i „Botanika“, predsjednik,
  2. Prof. dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, uže naučne oblasti „Ekologija“ i „Botanika“, mentorica,
  3. Prof. dr. Edina Muratović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, uže naučne oblasti „Botanika“ i „Molekularna biologija“, član

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 09.03.2019. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.