Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije doktorske disertacije kandidatkinje Nevenke Jelić-Knezović, MA

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE

KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Koncentracija nitrata, nitrita i mijeloperoksidaze u slučajevima metaboličkih poremećaja“, kandidatkinje Nevenke Jelić-Knezović, MA, više asistentice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i studentice III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu: 

  1. Dr. Emira Kahrović, doktor hemijskih nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: Anorganska hemija, predsjednica;
  2. Dr. Semira Galijašević, doktor hemijskih nauka, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: Opšta hemija, i vanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sarajevske škole nauke i tehnologije, uže naučne oblasti: Medicinska hemija i Biohemija, mentorica;
  3. Dr. Ismet Tahirović, doktor hemijskih nauka, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Organska hemija i Biohemija, član

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.