Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Merise Karović-Babić

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU                     
FILOZOFSKI FAKULTET            
                                            
O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje:


Mr. Merisa Karović-Babić

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Sigurne zone Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini 1993-1995: Bihać i Goražde – komparativna analiza
        
KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Husnija Kamberović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  
              
Članovi:     

  1. Dr. Zijad Šehić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 
  2. Dr. Edin Radušić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 13. 7. 2019. do 19. 7. 2019. godine i od 26. 8. 2019. do 17. 9. 2019. godine.