Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti izvještaja komisije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Emira Efendića

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Emira Efendića na temu: ”Predvidivi sadržaji prevencije krivičnih djela razbojništva na području Kantona Sarajevo” stavlja na uvid javnosti.

KANDIDAT: Mr. sc. Emir Efendić
ZAPOSLEN: MUP Kantona Sarajevo
NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”Predvidivi sadržaji prevencije krivičnih djela razbojništva na području Kantona Sarajevo”

KOMISIJA:

  1. Dr. Dina Bajraktarević Pajević, doktor pravnih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, predsjednik;
  2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član/mentor;
  3. Dr. Armin Kržalić, doktor kriminalističkih nauka, docent Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Komisija predlaže da se disertacija vrati na dopunu i izmjenu.

Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo u Službi postdiplomskog studija.

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

U Sarajevu, 09.04.2019.