Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Ermina Muharemovića, MA

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
Zmaja od Bosne 8.
71000 Sarajevo

OBAVJEŠTENJE 

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (od 29.12.2010. godine), Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo stavlja na uvid javnosti korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije i Izvještaj i Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije kandidata: 

Ime i prezime kandidata: M.Sc. Ermin Muharemović, dipl. ing.

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Univerzitet u Sarajevu

Naziv doktorske disertacije: Menadžment troškova tehnoloških faza organizacije preuzimanja i dostave pošiljaka baziran na outsourcing modelu

Komisija za ocjenu doktorske disertacije je obrazovana Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-135/20 od 26.02.2020. godine, u sljedećem sastavu:

  1. Dr. Amel Kosovac – docent Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, predsjednik komisije;
  2. Dr. Samir Čaušević – redovni profesor Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije;
  3. Dr. Drago Ezgeta – vanredni profesor Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, član komisije;

Komisija je zaključila da radna verzija projekta doktorske disertacije ispunjava potrebne kriterije za donošenje pozitivne ocjene. Radna verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije projekta doktorske disertacije, će biti dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u Dekanatu Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Zmaja od Bosne 8, svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 12:00 sati.
 
Sarajevo, 01.04.2020.                
Sekretar Vijeća doktorskog studija
doc. dr. Ahmed Ahmić