Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještajâ Komisijâ za ocjenu doktorskih disertacijâ i korigovanih radnih verzijâ projekatâ doktorskih disertacijâ kandidatâ: Mirza Bašić, MA, Tarik Ćušić, MA; Merima Zukić, MA

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU                     
FILOZOFSKI FAKULTET            
                                            
O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaje Komisijâ za ocjenu doktorskih disertacijâ i korigovane radne verzije projekatâ doktorskih disertacija kandidatâ:

1. Mirza Bašić, MA

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Somatski frazemi u turskome i ekvivalenti u bosanskom jeziku: kognitivnolingvistička analiza
        
KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Sabina Bakšić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  
          
Članovi:

  1. Dr. Kerima Filan, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 
  2. Dr. Barbara Kerovec, docent Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska.

 

2. Tarik Ćušić, MA

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Jezik i grafijske odlike Erlangenskog rukopisa
        
KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Lejla Nakaš, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 
              
Članovi:     

  1. Dr. Ismail Palić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 
  2. Dr. Alen Kalajdžija, viši naučni saradnik Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu. 

 

3. Merima Zukić, MA

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Povezanost kognitivnog opterećenja, intrinzične motivacije i metakognitivnih strategija učenja
        
KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Nermin Đapo, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 
              
Članovi:     

  1. Dr. Sibela Zvizdić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 
  2. Dr. Amir Pušina, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJÂ KOMISIJÂ ZA OCJENU DOKTORSKIH DISERTACIJÂ I KORIGOVANIH RADNIH VERZIJÂ PROJEKATÂ DOKTORSKIH DISERTACIJÂ KANDIDATÂ: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 15. 2. 2019. do 16. 3. 2019. godine.