Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije Tanje Vojinović

Farmaceutski fakultet

Broj: 0101-3093/18
Datum: 17. 07. 2018. godine

O B A V J E Š T E NJ E

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije.

Student trećeg ciklusa studja – doktorskog studija Tanja Vojinović, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom „Karakterizacija i optimizacija čvrstih disperzija kao nosača u cilju poboljšanja brzine rastvaranja teško rastvorljivih ljekovitih supstanci“ dana 19. 07. 2018. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu, soba br.14 (prizemlje).

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije će se održati pred Komisijom za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

  1. Prof. dr. Edina Vranić, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik Komsije
  2. Prof. dr. Svetlana Ibrić, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mentor, član Komisije
  3. Doc. dr. Zorica Potpara, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član Komisije
  • Doc. dr. Jasmina Hadžiabdić, docent Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, zamjenski član

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu.

SEKRETARIJAT