Obavještenje o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije kandidatkinje Nerme Halilović-Kibrić, MA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
14. 02. 2019. godine u 10:30 sati (Sala 68.)


KANDIDATKINJA: Nerma Halilović - Kibrić, MA

TEMA: ”OBRAZOVANJE I SIGURNOST: IZAZOVI I DILEME U POSTKONFLIKTNIM DRUŠTVIMA“

KOMISIJA:

  1. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;
  2. Dr. Edina Bećirević, doktor nauka odbrane i sigurnosti, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član/mentor;
  3. Dr. Haris Halilović, doktor pravnih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Krivično pravo i krivično procesno pravo”, član.


Univerzitet u Sarajevu
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo