Obavještenje o odbrani doktorskih disertacija kandidata Žanese Ljevo i Ismara Imamovića

Građevinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

O B J A V L J U J E

1.) mr. sc. Žanesa Ljevo, dipl. inž. građ., viši asistent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom: 

„Uticaj upravljanja projektima na ostvarenje kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“

dana 22. 12. 2017. godine u sali 8/prizemlje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj. 30, sa početkom u 12:00 sati.

2.) Ismar Imamović, MA, dipl. inž. građ., viši asistent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student III ciklusa - doktorskog studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

"Konstitutivni zakon veze za analizu graničnih stanja čeličnih okvirnih konstrukcija”
dana 26. 12. 2017. godine u sali 8/prizemlje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige 30, sa početkom u 12:00 sati.

Odbrana doktorskih disertacija je javna.

Sarajevo, 14. 12. 2017.

UPRAVA FAKULTETA