Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. sc. Enide Članjak - Kudra

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. sc. Enide Članjak - Kudra

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu mr. sc. Enida Članjak - Kudra branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

„ZASTUPLJENOST REZIDUA KOKCIDIOSTATIKA U KONZUMNIM JAJIMA, JETRI I MESU PERADI NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE“.

Odbrana će se održati u petak 11. 05. 2018. godine sa početkom u 14:00 sati u Amfiteatru Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna te se istoj može prisustvovati, a doktorska disertacija se nalazi u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i na Univerzitetu u Sarajevu, te je dostupna javnosti.

DEKANAT

VETERINARSKOG FAKULTETA