Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Benjamina Fetića

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE

Mr. Benjamin Fetić, viši asistent na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Numeričko rješavanje vremenski zavisne Schrödingerove jednačine za molekularne sisteme sa primjenom na proces jonizacije iznad praga“

dana 29. 08. 2019. godine (četvrtak) na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u Amfiteatru Mladen Dežalić sa početkom u 10:00 sati.

Odbrana je javna, a rad se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta.

SEKRETARIJAT FAKULTETA