Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Aide Hadžialić

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PRAVNI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Mr. Aida Hadžialić, studentica III ciklusa – doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom

„Ugovor o forfetingu“

dana 18. 12. 2018. godine u Sali za sjednice (II kat, soba broj 204) Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, sa početkom u 15:00 sati.

DEKANAT PRAVNOG FAKULTETA