Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidatkinje Nerme Halilović-Kibrić, MA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da će kandidatkinja Nerma Halilović – Kibrić, MA javno braniti doktorsku disertaciju na temu: 
”OBRAZOVANJE I SIGURNOST: IZAZOVI I DILEME U POSTKONFLIKTNIM DRUŠTVIMA”. 

Javna odbrana doktorske disertacije će se obaviti dana 21. 05. 2019. godine u 12:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8 - Amfiteatar postdiplomskog studija.