Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Emira Karavelića, dipl. inž. građ.

Građevinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

O B J A V L J U J E

Emir Karavelić, dipl.inž.građ., viši asistent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student zajedničkog doktorskog studija, III ciklusa - doktorskog studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i doktorskog studija na Tehničkom Univerzitetu u Compiegne-u (UTC) , branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

"Upotreba Stohastičke Galjerkinove metode konačnih elemenata u problemima identifikacije parametara modela loma heterogenih materijala”

dana 17.09.2019. godine u sali 8/prizemlje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige 30, sa početkom u 10:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

UPRAVA FAKULTETA