Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije mr. Edite Hasković

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da će kandidatkinja mr. Edita Hasković javno braniti doktorsku disertaciju na temu: 
”11. Septembar – Povjesna sigurnosna prekretnica”. 

Javna odbrana doktorske disertacije će se obaviti dana 18. 07. 2018. godine u 12:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8 - Amfiteatar postdiplomskog studija.