Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata mr. sci. dr. Šejle Cerić

Medicinski fakultet

MEDICINSKI FAKULTET 
UNIVERZITETA U SARAJEVU


Broj: 02-3-3-AK-3425-1/19
Sarajevo, 10. 06. 2019.

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-14-103/19 sa sjednice održane 25. 05. 2019. godine, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata MR. SCI. DR. ŠEJLE CERIĆ  pod naslovom: „ODNOS NIVOA TKIVNE EKSPRESIJE VASKULARNOG ENDOTELIJALNOG FAKTORA RASTA I NEOANGIOGENEZE KOD PAPILARNOG I FOLIKULARNOG KARCINOMA ŠTITNE ŽLIJEZDE“ održati u petak, 14. juna/lipnja 2019. godine u 10 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90 (lamela B, III sprat).


MEDICINSKI FAKULTET 
UNIVERZITETA U SARAJEVU