Obavijest o odbranama doktorskih disertacija kandidata: Predraga Jovovića, MA, Mersine Mujagić, MA, Jasmine Mahmutović, MA

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET


O b a v i j e s t 

DOKTORSKE DISERTACIJE – III CIKLUS STUDIJA

  1. Predrag Jovović, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Politička leksika i frazeologija u italijanskom jeziku. Odbrana je zakazana za 20. 3. 2019. godine u 13:00 sati, sala 82/I.
  2. Mersina Mujagić, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Metaforički izrazi u britanskom i bosanskohercegovačkom medijskom diskursu o izbjegličkoj krizi. Odbrana je zakazana za 21. 3. 2019. godine u 12 sati, sala 82/I.
  3. Jasmina Mahmutović, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Die Konzeptualisierung der Wirtschaftskrise 2008/2009. Eine linguistische Diskursanalyse/Konceptualizacija ekonomnske krize 2008/2009. godine. Lingvistička analiza diskursa. Odbrana je zakazana za  22. 3. 2019. godine u 13 sati, sala 82/I.

Pristup odbrani je slobodan.