Naučna konferencija „Prednosti alternativnog rješavanja sporova”

Naučna konferencija „Prednosti alternativnog rješavanja sporova”

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, povodom obilježavanja „Dana Fakulteta“ i 73 godine kontinuiteta njegova djelovanja, održana je međunarodna tripartitna naučna konferencija o temi „Prednosti alternativnog rješavanja sporova“. Konferencija je realizirana u okviru saradnje s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Pravnim fakultetom Univerziteta u Istanbulu.

Alternativno rješavanje sporova rasprostranjeno je u mnogim pravnim sistemima i pokazuje dobre rezultate u praktičnoj primjeni. Za razliku od drugih država, u Bosni i Hercegovini se pri rješavanju sporova prednost daje redovnom sudskom postupku. Ovakav trend se nastavlja bez obzira na zaključke i preporuke povremenih akcionih planova, strategija i projekata koji se odnose na reformu sektora pravde u BiH, a u okviru kojih se razmatraju potrebe i mogućnosti uvođenja novih mjera u cilju smanjenja predmeta u sudovima, ublažavanja posljedica dugotrajnih sudskih postupaka i izgradnje efikasnijeg pravosuđa. 

Uzimajući u obzir alternativne načine rješavanja sporova, njihovo strateško planiranje, proučavanje i razvoj conditio sine qua non efikasnog, ekonomičnog i pravičnog sudskog postupka, program konferencije je bio vrlo bogat. Pored uvodnog izlaganja o arbitraži u BiH, cjelodnevni rad konferencije realiziran je kroz sedam panela iz građanskopravne, krivičnopravne i međunarodnopravne oblasti, poslovnog, radnog i upravnog prava te pravne historije. Na konferenciji je sudjelovalo 45 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Turske.

Konferencija je potvrdila prednosti alternativnog rješavanja sporova u brojnim pravnim oblastima, zatim važnost raspravljanja o njima, kao i obavezu Bosne i Hercegovine da kroz pravni sistem uspostavlja i razvija mehanizme za alternativno rješavanje sporova i novim tendencijama omogući primjenu u praksi.
 

Naučna konferencija „Prednosti alternativnog rješavanja sporova”
Naučna konferencija „Prednosti alternativnog rješavanja sporova”
Naučna konferencija „Prednosti alternativnog rješavanja sporova”
Naučna konferencija „Prednosti alternativnog rješavanja sporova”
Naučna konferencija „Prednosti alternativnog rješavanja sporova”
Naučna konferencija „Prednosti alternativnog rješavanja sporova”
Naučna konferencija „Prednosti alternativnog rješavanja sporova”