Naučna konferencija „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Udruženjem za modernu historiju u Sarajevu organizira naučnu konferenciju pod nazivom „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“.

Pravo na obrazovanje predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava čije je ostvarenje od ključnog značaja za individualni razvoj ličnosti i njenu sposobnost da zahtijeva i koristi sva ostala ljudska prava. Pitanje društvenog položaja žena, a posebno njihovog prava na obrazovanje, u prošlosti je zavisilo od preovlađujućih klasnih i rodnih ideologija. Početni oblici institucionalnog obrazovanja žena, u prvom redu kroz odvojene „ženske“ škole sa posebno kreiranim programima, naglašeno su isticali njihovu rodnu različitost i podređen položaj u porodici i društvu. Viši oblici obrazovanja i naučnog usavršavanja žena dugo su bili onemogućeni zakonskim barijerama. Mada su, posebno poslije Drugog svjetskog rata, napravljeni značajni pomaci, ipak su se sve do danas zadržali brojni stereotipi kada je u pitanju napredovanje žena u akademskoj i naučnoj karijeri i hijerarhiji.

Konferencija bi okvirno u bosanskohercegovačkom, regionalnom i međunarodnom kontekstu obuhvatila sljedeće teme:

  • Oblici obrazovanja i pravo na obrazovanje žena kroz historiju
  • Počeci uključivanja žena u akademski i naučni rad
  • Znamenite bosanskohercegovačke naučnice
  • Doprinos žena razvoju obrazovnog sistema, nauke, privrede i društva
  • Savremene tendencije u pozicioniranju žena unutar akademske i naučne zajednice i društvena valorizacija njihovog rada

Naučna konferencija će se održati u Mostaru 13. i 14. aprila 2018. godine. 

Rok za prijavu i dostavu sažetaka radova (na bos./hrv./srp. i engleskom jeziku) sa okvirnim pregledom korištene literature je 2. mart 2018. godine. Prijavni obrazac za učešće na konferenciji i upute autorima su objavljeni na službenoj internetskoj stranici Ministarstva: www.fmon.gov.ba. Organizator snosi troškove putovanja i boravka učesnika koji dolaze izvan Mostara, te troškove autorskih honorara za radove koji budu prihvaćeni za izlaganje i objavljivanje.