Na uvid javnosti - Radna verzija doktorske disertacije kandidata Senada Medića i Izvještaj Komisije za ocjenu

Građevinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa članom 44., Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se radna verzija doktorske disertacije, kandidata Senada Medića, dipl.inž.građ, višeg asistenta Građevinskog fakulteta u Sarajevu i studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, pod naslovom “Eksperimentalna i numerička analiza zidova od pune opeke izloženih utjecaju potresa” i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, zaveden pod brojem: 06-3-450 – 15/16  od 13.12.2017. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:

  1. Prof. dr. Muhamed Zlatar, dipl. inž. građ., emeritus profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik komisije;
  2. Prof. dr. Samir Dolarević, dipl. inž. građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član komisije;
  3. Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl. inž. građ., dekan i redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije 

STAVLJAJU JAVNOSTI NA UVID

Radna verzije doktorske disertacije i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije pod naslovom: “Eksperimentalna i numerička analiza zidova od pune opeke izloženih utjecaju potresa”, kandidata Senada Medića, dipl.inž.građ, zaveden pod brojem: 06-3-450 – 15/16  od 13.12.2017. godine,  bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

Sarajevo, 14.12.2017.                      

UPRAVA FAKULTETA