Na uvid javnosti: Korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije mr. Jasmina Ramića

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE


KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Rana i neinvazivna karakterizacija tumora prostate analizom RNK iz uzoraka urina“, kandidata mr. Jasmina Ramića, višeg stručnog saradnika Instituta za gnetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu i studenta III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE, koju je sačinila Komisija u sastavu: 

  • Dr. Kasim Bajrović, doktor bioloških nauka, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Genetika i biotehnologija“, predsjednik
  • Dr. Lejla Pojskić, doktor bioloških nauka, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Humana molekularna genetika„ i „Biotehnologija“, mentor
  • Dr. Benjamin Kulovac, doktor medicinskih nauka, vanredni profesor Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Urologija“, član


STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.