Na uvid javnosti: Korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije Adnana Zahirovića, MA

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE


KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Heteroleptički kompleksi rutenija sa flavonoidima: Sinteza, karakterizacija i struktura“, kandidata Adnana Zahirovića, MA, višeg asistenta na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studenta III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE, koju je sačinila Komisija u sastavu: 

  • Dr. Emir Turkušić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor hemijskih nauka, uža naučna oblast: opšta hemija, predsjednik;
  • Dr. Emira Kahrović, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor hemijskih nauka, uža naučna oblast: anorganska hemija, mentorica;
  • Dr. Marina Cindrić, redovna profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doktor hemijskih nauka, uža naučna oblast: anorganska hemija, mentorica;
  • Dr. Emin Sofić, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, doktor hemijskih nauka, uže naučne oblasti: organska hemija i biohemija, član,
  • Dr. Ismet Tahirović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor hemijskih nauka, uže naučne oblasti: organska hemija i biohemija, rezervni član.

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.