Na uvid javnosti - Izvještaj Komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije Rialde Ćorović, MA

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PRAVNI FAKULTET

Broj: 01-1574/'17
Sarajevo, 13. 11. 2017. godine

O B A V I J E S T

 

I - Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti:

a) Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije, i

b) korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje Rialde Ćorović, MA, studentice trećeg ciklusa/doktorskog studija.

 

II-  Naziv doktorske disertacije:

„Restorativna pravda u sistemu krivičnog pravosuđa“

 

III -  Sastav Komisije za ocjenu projekta doktorske disertacije:

  1. prof. dr. Zvonimir Tomić, redovni profesor u penziji na predmetima naučne oblasti Krivično pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, član
  2. prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, redovna profesorica na predmetima naučne oblasti Krivično procesnog prava, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, mentorica i član
  3. prof. dr. Jasna Bakšić-Muftić, redovna profesorica na nastavnim predmetima naučne oblasti Teorija prava i države, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, član

 

IV  - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevo, Obala Kulina bana br.7 u prostorijama Službe za II i III ciklus studija, radnim danima od 11:00-13:00 sati od 13. 11. 2017. do 13. 12. 2017. godine.

 

Dekanat Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu