Glavna postignuća i rezultati Erasmus Mundus programa

Glavna postignuća i rezultati Erasmus Mundus programa

Erasmus Mundus je program Evropske unije koji je omogućavao strukturiranu razmjenu studenata, nastavnika i saradnika visokoobrazovnih institucija zemalja Zapadnog Balkana i partnerskih EU univerziteta u oba smjera, kao i jačanje institucionalnih kapaciteta kroz međuinstitucionalnu saradnju. 

Ciljevi ovog programa su intenziviranje akademske, kulturne, političke i ekonomske saradnje između zemalja članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, jačanje kapaciteta međunarodne saradnje univerziteta zemalja Zapadnog Balkana kroz razmjenu iskustava i znanja u organizaciji programa mobilnosti za studente, nastavnike i saradnike s ciljem studiranja, zajedničkog izvođenja nastave, obuke, istraživanja i prenosa „know-how“ i inovacija, te intenziviranje akademskih, jezičkih kao i društvenih i interkulturalnih kompetencija studenata, nastavnika i saradnika. 

Program je finansiran od Evropske komisije i bio je namijenjen zemljama koje nisu ostvarile pravo učešća u krovnom Erasmus programu. Erasmus Mundus je također jedan od programa koji je postao integrativni dio Erasmus+ programa kroz ključnu aktivnost broj 1: međunarodna kreditna mobilnost. Krajem 2013. godine odobreni su grantovi za posljednje projekte u okviru ovog programa čija će implementacija trajati do 14. jula 2018. godine. 

Univerzitet u Sarajevu je učestvovao u svakom odobrenom partnerstvu za regiju Zapadnog Balkana, pri čemu je ostvario saradnju sa 70 institucija iz zemalja članica Evropske unije na kojima su naši studenti, nastavnici i saradnici mogli realizirati studijski ili stručni boravak tokom svog rada i/ili obrazovanja. Tako smo se pridružili skupini od 1.296 visokoobrazovnih institucija iz cijelog svijeta koje su učestvovale u ovom programu, a naši studenti, nastavnici i saradnici skupini od 35.000 osoba koje su bili krajnji korisnici programa.

Publikaciji o glavnim postignućima i rezultatima programa Erasmus Mundus 2 možete pristupiti putem linka:
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/836286d2-2d86-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71044126.