Studij

Kako aplicirati

UPIS

U prvu godinu studija kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata. Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija se raspisuje polovinom juna tekuće godine. Konkurs se objavljuje na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba), a obavijest o raspisivanju konkursa je dostupna u dnevnoj štampi. Organizacione jedinice će na svojim web stranicama/oglasnim pločama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavu na konkurs.


KO SE MOŽE UPISATI

Pravo učešća na konkurs pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na konkursu i prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, a najkasnije do početka akademske godine.

Pravo učešća na konkursu i polaganje prijemnog ispita imaju i kandidati sa završenom srednjom školom po međunarodnim programima koji su odobreni od nadležnog ministarstva, kao i kandidati iz država nastalih nakon raspada SFRJ, s tim što su dužni dostaviti svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi odnosno nostrificirano svjedočanstvo za kandidate koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prije početka upisa.


DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

-    Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkurira.
-    Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji  
     srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti).
-    Originalna diploma o završenoj srednjoj školi.
-    Izvod iz matične knjige rođenih.
-    Uvjerenje o državljanstvu.
-    Drugi dokumenti relevantni za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i eventualno ostali dokumenti navedeni u tekstu konkursa.


NOSTRIFIKACIJA DOKUMENATA

Strani državljani koji se žele upisati na Univerzitet u Sarajevu moraju izvršiti nostrifikaciju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi. Nostrifikaciju vrši Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Više o nostrifikaciji na web stranici Ministarstva (www.fmon.gov.ba).


PRIJEM KANDIDATA

Izbor kandidata vrši se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu, koja je sastavni dio konkursa, kao i pojedinačnih kriterija utvrđenih za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studijski program i vrednovanje rezultata prijemnih ispita ukoliko su predviđeni.

Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica utvrđuje datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, što će objaviti na svojim web stranicama/oglasnim pločama.


PRELIMINARNA RANG-LISTA

Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata organizacione jedinice će objaviti na web stranici i oglasnoj ploči nakon što je verificira vijeće organizacione jedinice, najkasnije dva dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za organizacione jedinice na kojima se prijemni ispit ne polaže – najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.


TROŠKOVI STUDIJA

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu.


STUDIJ

Studij prvog ciklusa na Univerzitetu organizira se i ostvaruje u skladu sa Zakonom o visokom
obrazovanju Kantona Sarajevo i Pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu
prijenosa kredita (ECTS).


TRAJANJE STUDIJA

Studij prvog ciklusa za stjecanje diplome traje tri odnosno četiri godine, a vrednuje se sa 180 odnosno 240 ECTS studijskih bodova. ECTS studijski bodovi odgovaraju kriterijima Evropskog sistema prijenosa kredita – European Credit Transfer System (ECTS).


STUDIJSKI PROGRAMI

Fakulteti i akademije Univerziteta u Sarajevu pružaju mogućnost da se na više od 500 studijskih programa može upisati izabrani studij. Studijski programi dostupni su na web stranici Univerziteta www.unsa.ba.

ORGANIZACIJA NASTAVE

Studijska godina se organizira u dva semestra: zimski i ljetni. Nastava u zimskom semestru počinje trećeg ponedjeljka u septembru i traje 16 sedmica. Dopunska nastava i popravni ispiti traju najduže 4 sedmice. Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra (i zimski odmor) traju 2 sedmice. Nastava u ljetnom semestru počinje trećeg ponedjeljka u februaru i traje 16 sedmica (15 sedmica kontinuiranih aktivnosti + 1 sedmica za završne ispite). Dopunska nastava i popravni ispiti traju najduže 4 sedmice.