Veterinarski fakultet

Naknadni konkurs za upis studenata na treći ciklus studija - doktorski studij na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini

Veterinarski fakultet

Na osnovu člana 83. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17), člana 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program trećeg ciklusa studija - doktorski studij Veterinarskog fakulteta u Sarajevu br.: 01-38-2926/13 od 25.09.2013. godine, prethodne saglasnosti na raspisivanje konkursa Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/05-38-36115-3/18. od 07.11.2018. godine, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

NAKNADNI KONKURS
za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ
na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini