Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

KONKURS za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini u prvom upisnom roku

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17),  člana 116. i 135. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 23. do 30. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program III (trećeg) ciklusa studija (doktorski studij) Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-622/13 od 06.03.2013. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-652/18 od 27.06.2018. godine, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu broj: 03-02-3196/18 od 05.06.2018. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/05-38-27143-2/18 od 03.09.2018. godine, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

K O N K U R S

za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini u prvom upisnom roku