Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Konkurs za upis studenata na III (treći) ciklus studija - doktorski studij na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u akademskoj 2018/2019. godini

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu člana 79.  i 83.  Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 135. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 23. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu , Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na nastavni plan i program III (trećeg) ciklusa studija za oblast Kineziologija na  Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na izmjene i dopune plana i programa III ciklusa studija „Kineziologija“ na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Odluke Vijeća fakulteta  broj:01-2919/18 od 10.7.2018. godine za utvrđivanje prijedloga za raspisivanje javnog konkursa za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini,  Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj:01-986-69/18 od 26.9.2018.  godine i predhodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade broj:11/05-38-34098-3/18 od 16.10.2018.godine, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, objavljuje:

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ NA FAKULTETU SPORTA I TJELESNOG ODGOJA U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI