Muzička akademija

Konkurs za upis studenata na doktorski studij - III ciklus studija u akademskoj 2019/2020. godini - Muzička akademija

Muzička akademija

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 21. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Nastavno- umjetničkog vijeća Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu broj: 02-1-9/4-19 od 07.01.2019. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-03-75/19 od 27.03.2019. godine, 

Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija
objavljuje
K O N K U R S
za upis studenata na doktorski studij - III ciklus studija
u akademskoj 2019/2020. godini