Institut za historiju

Konkurs za izbor u zvanje - Institut za historiju

Institut za historiju

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti(„Službene novine Kantona Sarajevo broj: 26/16“) i Odluke Vijeća Instituta za historiju broj: 01/481-3/18 od 18. 05. 2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-777/18 od 27. 06. 2018. godine

INSTITUT ZA HISTORIJU
raspisuje
KONKURS
za izbor u zvanje