Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Konkurs za izbor u naučno zvanje - Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

UNIVERZITET U SARAJEVU
Institut za istraživanje zločina protiv
čovječnosti i međunarodnog prava
S A R A J E V O

Na osnovu čl. 29. i 31. stav (1) tačka d) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16), na prijedlog Vijeća Instituta i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj 01-394/18, od 25.04.2018. godine, direktor Instituta objavljuje 

KONKURS
ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE