Medicinski fakultet

Konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja - Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

Na osnovu člana 103. i 135. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/17), te članova 190 do 206. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br:01-5-87/20 od 25.03.2020. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE
KONKURS ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA

NASTAVNIK ZA NAUČNU OBLAST ILI PREDMET

  1. Oblast: Radiologija i nuklearna medicina  – nastavnik u akademsko zvanje redovni profesor, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena do 50%
  2. Oblast: Pedijatrija  – nastavnik u akademsko zvanje vanredni profesor, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena do 50%
  3. Oblast: Pedijatrija  – nastavnik u akademsko zvanje docent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena do 50%