Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor u akademsko zvanje - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-16-86-2/19 od 17.01.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-8-83/19 od 27.02.2019. godine, raspisuje se 

K O N K U R S 
za izbor u akademsko zvanje