Fakultet islamskih nauka

Konkurs za izbor u akademsko zvanje - Fakultet islamskih nauka

Fakultet islamskih nauka

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, br. 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine i saglasnosti Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, broj: 05-08-2-3480-3/19 od 25.07.2019. godine i Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-24-112/19  od 17.07.2019. godine, odluka zaprimljena 09.09.2019. godine, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu raspisuje 

K O N K U R S
za izbor u akademsko zvanje

  1. Naučna oblast: Fikh (šerijatsko pravo) 1 nastavnik, u zvanju vanrednog profesora (puno radno vrijeme)