Filozofski fakultet

Konkurs za izbor nastavnika i asistenta - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj:02-01/25,  02-01/27 i 02-01/31  od 11. 1. 2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-43/18 od 31. 1. 2018. godine, 

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
raspisuje
K O N K U R S
za izbor