Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/27 i 02-01/33 od 13. 2. 2019. godine, 02-01/59 od 28. 2. 2019. godine, saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-8-74/19  od 27. 2. 2019. godine i broj: 01-10-34/19 od 27. 3. 2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET 
OBJAVLJUJE 
K O N K U R S 
za izbor