Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/19,  02-01/20, 02-01/22, 02-01/23, 02-01/25, 02-01/26,  02-01/28, 02-01/30, 02-01/31, 02-01/32, 02-01/34, 02-01/35, 02-01/36, 02-01/37 od 13. 2. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-8-74/19  od 27. 2. 2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET 
OBJAVLJUJE 
K O N K U R S 
za izbor