Akademija likovnih umjetnosti

Konkurs za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom - Akademija likovnih umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti

Na osnovu člana 103. Stav (I) Zakona o visokom obrazovanju,OdIuke vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03-448.2/19 od 15.05.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa, broj 01-14-44/19  od 27.05.2019  godine, Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

r a s p i s u j e

Konkurs za izbor akademskog osoblja i
prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom