Akademija likovnih umjetnosti

Konkurs za izbor akademskog osoblja i prijem radni odnos sa punim radnim vremenom

Akademija likovnih umjetnosti

Na osnovu  člana 103. Stav (1) Zakona o visokom obrazovanju,Odluke vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03- 052.4/20 od 27.01.2020.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu  o davanju saglasnosti   za raspisivanje konkursa, broj 01-3-46/20 od 26.02.2020.godine, Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 

r a s p i s u j e 

Konkurs za izbor akademskog osoblja i
prijem radni odnos sa punim radnim vremenom 

  1. Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za oblast Kiparstvo i za predmete: Kiparska tehnologija I-IV, Tehnologija-anatomija artefakta i Konzervacija i restauracija skulpture I-IV (1 izvršilac).