Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU                         
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU
I SIGURNOSNE STUDIJE
SARAJEVO

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-5551/17. od 07. 11. 2017.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-8174/17 od 29.11.2017.  godine,  raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja