Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
S A R A J E V O

                
Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju, ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/17), člana 201. Statuta Univerziteta Sarajevo, Odluka Vijeća Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu broj: 02-1-338-1/19 od  14.03.2019. godine, broj: 02-1-337-1/19 od 14.03.2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta Sarajevo broj  01-10-35/19 od  27.03.2019. godine,  raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja