Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
S A R A J E V O

                
Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju, ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/17), člana 201. Statuta Univerziteta Sarajevo, Odluka Vijeća Fakulteta političkih nauka Sarajevo broj:  02-1-175-1/19 od 14.02.2019. g., br.: 02-1-127-1/19  od 01.02.2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta Sarajevo br.01-8-75/19  od 27.02.2019. godine,  raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja