Fakultet političkih nauka u Sarajevu

KONKURS za izbor akademskog osoblja - Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
S A R A J E V O

                
Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju, ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/17), člana 201. Statuta Univerziteta Sarajevo, Odluke Vijeća Fakulteta političkih nauka Sarajevo broj: 02-1-56-1/19 od 21.01.2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta Sarajevo br. 01-3-51/19 od  30.01.2019.  godine,  raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja