Filozofski fakultet

Konkurs za izbor

Filozofski fakultet

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/221, 02-01/222, 02-01/226, 02-01/235 i 02-01/236 od 14. 7. 2017. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-5991/17 od 27. 9. 2017. godine, 

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
raspisuje
K O N K U R S
za izbor