Građevinski fakultet

Konkurs - Građevinski fakultet

Građevinski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-707-1/19 od 09.05.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-50/19 od 27.05.2019. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast „Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom