Univerzitet u Sarajevu

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika iz reda studenata

UNSA

Na osnovu člana 125. i 154. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članova 51, 52. i 53. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-10-6/19 od 27. 03. 2019. godine, Senat Univerziteta u Sarajevu r a s p i s u j e                                                            
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika  iz reda studenata