Propis

Poslovnik o radu Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na svojoj trećoj redovnoj sjednici održanoj dana 13. 02. 2018. godine, donio Poslovnik o radu Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-27/18.

Poslovnikom o radu Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu uređuju se pitanja značajna za nesmetano i zakonito izvršavanje poslova i zadataka Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu i to: opća pitanja u vezi sa obavljanjem poslova iz djelokruga rada Upravnog odbora, prava i dužnosti predsjednika i članova, način rada: sazivanje sjednica, materijali koji se razmatraju, način dostavljanja materijala, održavanje i tok sjednice, način odlučivanja, akti Upravnog odbora te druga pitanja u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i Statutom Univerziteta u Sarajevu.