Odbrana doktorske disertacije Rialde Ćorović, MA

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
PRAVNI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kandidatkinja Rialda Ćorović, MA, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom
„Restorativna pravda u sistemu krivičnog pravosuđa“
Odbrana doktorske disertacije održat će se u ponedjeljak, 05. 03. 2018. godine sa početkom u 13:00 sati u Sali za sjednice Pravnog fakulteta u Sarajevu, II sprat lijevo.
Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a disertacija se nalazi u Sekretarijatu Fakulteta i dostupna je javnosti.

DEKANAT PRAVNOG FAKULTETA